FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Ha a szerencse a te oldaladon áll, akkor könnyen nyerhetsz. A Facebook-oldalunkon éppen futó nyereményjátékunkban megéri részt venni, hiszen nagyszerű nyereményekre tehetsz szert.

Szabályzat

 • A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Kabóca Bábszínház, mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „Nyereményjáték” néven meghirdetett nyereményjátékra.

 • A Nyereményjáték 2023. szeptember 27. és 2023. október 2. közötti időszakban („Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre a Kabóca Bábszínház Facebook oldalán.

A Nyereményjáték során a Szervező egy kérdést tartalmazó bejegyzést tesz közzé a Kabóca Bábszínház Facebook oldalon 2023. szeptember 27-én. A Játékosnak a bejegyzés értelmében a bejegyzés alatti komment szekcióban kell helyesen válaszolnia a bejegyzésben feltett kérdésre, illetve az eredeti bejegyzésre az első három (Tetszik, Imádom, Ölelés) reakció közül az egyiket adnia. Az a Játékos, aki a bábszínház Facebook oldalán közzétett játékra felhívó poszt alatti komment szekcióban helyes választ ad, részt vesz sorsoláson. A Játékos a komment elküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

 • A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött komment elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban, tehát csak egy alkalommal küldhet kommentet, az ismételt komment nem vehető figyelembe; a Szervező kizárólag a Játékos első válaszát veszi figyelembe. A komment elküldését követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje. A komment törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

 • A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Szabályzat 17. pontjában leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg.

 • A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

 • A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

 • Valamennyi játékos, aki a jelen Szabályzat 2. pontjában részletezett módon elküldi kommentjét, részt vesz egy sorsoláson, melyen a nyeremény egy négyfős családi belépő az éppen aktuális.

 • A Nyereményjátékban részt vehet minden Facebook-profillal rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte. A Szervező munkavállalói nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

 • A Szervező a Nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékosok között sorsolja ki. A Szervező egyidejűleg egy nyertes Játékost sorsol ki. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

 • A Szervező a nyertesekkel az eredményt a Kabóca Bábszínház Facebook oldalán található aktuálisan futó Nyereményjáték bejegyzése alatti komment szekciójában közli a Játékosokkal, ahol a nyeremény átvételi módját is tisztázza. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi eredményhirdetéstől számított 3 (három) naptári napon belül kötelesek a Szervezőnek emailen keresztül privát válasz üzenetben visszaigazolniuk a nyeremény átvételi szándékukat.

 • A nyeremények utáni adózás

A Nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékosnak. A Nyertesnek adóbevallási, adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

 • A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok hibájából vagy a nyertes Játékos nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 • A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama alatt.

 • A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.

 • Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

 • A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Nyereményjátékban feltöltött képet, kommentárt vagy bármely egyéb Játékos által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Kabóca Bábszínház üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a bábszínház megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy kommentárt vagy az azt feltöltő Játékost vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a Nyereményjátékból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Játékost terheli.

 • Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (Kabóca Bábszínház, elérhetőségünk: 8200 Veszprém, Táborállás park 1., Tel.: 88-590-156, e-mail címünk: kaboca@kabocababszinhaz.hu, adatvédelmi tisztviselőnk megnevezése és elérhetősége: Hanganov Kft., dpo@hanganov.hu) minősül adatkezelőnek. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra kezeli.

Az adatkezelés célja, hogy a játékosnak megfelelően tudjon tájékoztatást adni a nyeremény átvételének módjáról.

A kezelt személyes adatok köre: a játékos neve és elektronikus elérhetősége.

Az adatkezelés jogalapja az érintett játékos önkéntes hozzájárulásán, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.

Valamennyi, a játékban részt vevő játékos személyes adatát legkésőbb a nyertes játékos kisorsolását követően töröljük.

A játékban való részvétel a Facebook közösségi médiafelület alkalmazásával történik (a Facebook adatvédelmi központja a https://www.facebook.com/privacy/center/ linken érhető el). Ám a Facebook mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli.

Bármikor kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak, vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal az elérhetőségeinken!

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, a hatóság elérhetőségén: 1363 Budapest, Pf. 9., tel: +3613911400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu)

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be, amelyről további információkat a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon találhat.

Hírek

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!